Max Logo

אנא קראו את ההסכם שלהלן ואשרו את התנאים בו.

תנאי הצטרפות לשירות

באמצעות לחיצה על כפתור האישור/חתימתך על הסכם זה והשלמת הליך הרישום לשירות (להלן:"השירות"), הינך מסכים לתנאים המופיעים בהסכם זה. השירות מוצע לך בכפוף להסכמתך בהתאם לתנאים המפורטים להלן, ללא כל שינוי. ללא הסכמתך, לא ניתן יהיה להמשיך בהליך הרישום לשירות.

 1. מהות השירות:

  • 1.1. max תחייב את כרטיסי האשראי שבחרת לצרף לשירות, באופן שבו סכום החיוב (להלן:"התרומה") יועבר כתרומה לעמותה מסוימת או לעמותות מסוימות, אשר אושרו על ידי עמותת עיגול לטובה (להלן:"העמותות המאושרות") ובכפוף לבחירתך, כמפורט בהמשך.
  • 1.2. התרומה תועבר לעמותת עיגול לטובה, וזאת תהיה האחראית להעביר את התרומה לעמותה/ות שאליה/ן בחרת להעביר את תרומתך.

   יובהר, כי במידה וmax תהיה זכאית להתקשר עם ארגון אחר, מלבד עמותת עיגול לטובה, לרבות התקשרות באופן ישיר עם העמותות שבחרת, לשם ביצוע השירות, לא תיפגע הבחירה שלך את העמותה אליה תועבר התרומה, בהתאם להסכם זה.

  • 1.3. השירות יינתן על ידי max ללא תשלום, כל עוד לא יקבע אחרת על ידה. במידה וmax תחליט לדרוש תשלום בעד השירות מתחייבת max להודיע לך על כך 14 יום לפני מועד תחילת החיוב.
  חזור למעלה
 2. ביצוע התרומה:

  • 2.1. אופן התרומה יתבצע באופן הבא:
   • 2.1.1. על דרך של "עיגול" סכום כל עסקה שתבצע (למעט אלו המפורטות בסעיף ‎3 להלן) עם בית עסק מסוים (להלן:"העסקה") לשקל הקרוב כלפי מעלה; או
   • 2.1.2. על דרך של "עיגול" סכום העסקה לסכום אחר כלפי מעלה (לדוגמא- ל- 5 שקלים); או
   • 2.1.3. תרומה בסכום קבוע מראש או בסכום אחר, בהתאם לקביעתך.

   (להלן:"ההפרש")
   יובהר, כי בשלב זה מתאפשרת תרומה על דרך של "עיגול" סכום העסקה לשקל הקרוב כלפי מעלה בלבד. כך, למשל, מקום בו ביצעת עסקה בסך של 75.10 ₪, תעוגל העסקה לסכום של 76.00 ₪, ו- 0.90 ₪ יועבר כתרומה. במידה ותתאפשר דרך תרומה אחרת, כמפורט לעיל, מתחייבת max ליידע אותך על כך, באמצעות אתר האינטרנט של max ו/או בכל דרך אחרת.
  • 2.2. במועד החיוב החודשי שלך יחויב כרטיס האשראי שבחרת לצרף לשירות בסך מצטבר של ההפרש, בהתאם לאמור בסעיף ‎6.2 להלן.
   כך למשל:
   אם ביצעת בחודש 3 חיובים בכרטיס האשראי שבחרת לצרף לשירות בסך: 34.60 ₪, 72.80 ₪ ו- 22.10 ₪, יעוגל כל סכום עסקה לשקל הקרוב כלפי מעלה לסכום של 35.00 ₪, 73.00 ₪ ו- 23.00 ₪ בהתאמה וסך התרומה המצטבר יעמוד על 1.50 ₪.
   מובהר, כי בכרטיסי רכש, יחויב חשבונך בסכום ההפרש במועד החיוב הקרוב לביצוע העסקה וזאת אף אם במועד חיוב זה טרם חויב חשבונך בפועל בגין עסקות אלה.
  • 2.3. ההפרש שצברת בגין החיוב הנ"ל יוחזק אצל max בפיקדון עד ליום ה- 18 לכל חודש שלאחריו. יובהר, כי הפיקדון הנ"ל לא יצבור ריבית.
  • 2.4. ב- 18 לכל חודש, יועבר הסכום, אשר נצבר בפיקדון שלך לידי עיגול לטובה (להלן:"מועד ההעברה"). היה ומועד ההעברה אירע ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד ההעברה ליום העסקים הבא.
  • 2.5. עמותת עיגול לטובה תעביר את הסכום הנ"ל לידי העמותה/ות, כפי שנבחרה/ו על ידך, תוך 7 ימים ממועד ההעברה ובכל מקרה לפני תום החודש הרלוונטי והכל בהתאם להנחיותיה של max.
  חזור למעלה
 3. סוגי עסקאות:

  • 3.1. מובהר, כי עסקה כהגדרתה לעיל, כוללת עסקאות רגילות בלבד ולא תכלול, בין היתר, מקרים כגון: עסקות מתמשכות (רגילות/קרדיט); עסקות צמודות למדד/לדולר/לכל מט"ח שהוא; במקרים של הנחות מועדון/ עסקת נקודות- התרומה תתבצע רק עבור עסקת המקור ללא התחשבות בנקודות/בהנחת המועדון, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים מראש ובכתב; בכל מקרה השירות לא חל על מוצרי אשראי, כגון הלוואות .
  • 3.2. max שומרת לעצמה את הזכות לשנות הגדרה זו, מעת לעת, על פי שיקול דעתה והיא מתחייבת להודיע לך על כך בתוך 14 יום מיום השינוי.
  חזור למעלה
 4. סוגי עמותות:

  • 4.1. במסגרת השירות תוכל לבחור להעביר את התרומות ליעדי התרומה באחת מן הדרכים הבאות:
   • 4.1.1. תרומה לעמותה נבחרת מתוך רשימת העמותות המאושרות.
   • 4.1.2. תרומה לתחום מסוים אליו משויכות מספר עמותות, מתוך רשימת העמותות המאושרות.

   (להלן:"יעדי התרומה")
   תיתכן תרומה לעד שלושה (3) יעדי תרומה נבחרים.
   יצוין כי תוכל לשנות את בחירתך בעמותות אלו באופן שוטף, באמצעות שירות לקוחות ו/או אתר האינטרנט של max.

  • 4.2. במקרה של בחירה של יותר מיעד תרומה אחד, סכום התרומה יחולק באופן שווה בין היעדים הנבחרים, למעט במקרים בהם לא ניתן לחלק את התרומה באופן שווה וזאת כאשר ההפרש הינו פחות מ- 1 אגורה.
  • 4.3. במקרה בו העמותה אליה בחרת להעביר את תרומתך הוסרה מרשימת העמותות המאושרות מכל סיבה שהיא (להלן:"העמותה הנבחרת שהוסרה"), התרומה תועבר בהתאם לנוהל המפורט להלן:
   • 4.3.1. הסכום המיועד לעמותה הנבחרת שהוסרה יועבר לברירת מחדל. לעניין סעיף זה, "ברירת מחדל" הינה קבוצת ברירה הכוללת את כל העמותות המאושרות ואשר סכום התרומה מועבר אליה ומחולק באופן שווה בין כל העמותות המאושרות.
   • 4.3.2. פירוט העמותות המאושרות אשר כלולות בברירת המחדל יופיע באתר max ובאתר עמותת עיגול לטובה והוא עשוי להתעדכן מעת לעת.
   • 4.3.3. במקרה של הסרת עמותה מרשימת העמותות המאושרות - העברת סכום התרומה לברירת המחדל תוצג בדפי הפירוט החודשיים, תחת שורת פירוט התרומה.
  חזור למעלה
 5. ביטול עסקות:

  • 5.1. כל עוד הינך רשום לשירות, בכל מקרה של ביטול עסקה, תזוכה על ידי max בסכום הביטול, לרבות סכום העיגול, כמפורט בסעיף זה.
   יובהר כי, במקרה של ביטול ו/או חסימת כרטיס האשראי, בהתאם לתנאי ההצטרפות עליהם חתמת אל מול max תהיה max רשאית לא לזכות אותך בגין סכום העיגול.
   כמו כן יובהר כי במקרה של ביטול ו/או חסימת כרטיס אשראי יופסק השירות באופן אוטומטי, על פי שיקול דעתה של max. במקרה בו בזמן ביצוע העסקה לא נרשמת לשירות אך במועד הזיכוי כבר הושלם רישומך לשירות, תזוכה על ידי max גם בגין גובה העיגול שהיה מתבצע אילו היית מחובר לשירות באותה עת בו בוצעה העסקה.
  • 5.2. מקרים של הסבת עסקות והכחשת עסקות יבוצעו בהתאם לנוהל ביטול עסקות, בהתאם לתנאי ההצטרפות עליהם חתמת אל מול max.
  • 5.3. במידה והינך מתכחש להצטרפות לשירות תזוכה על ידי עמותת עיגול לטובה, באמצעות max, בגין התרומות שבוצעו.
  חזור למעלה
 6. פירעון עסקות ושונות:

  • 6.1. במקרה בו בחרת לפרוע עסקות טרם מועד החיוב החודשי הקבוע שלך, החיוב בגין התרומות שלך יתבצע במועד החיוב החודשי הקבוע שלך.
  • 6.2. חיוב ראשון בגין ההצטרפות לשירות ייעשה במועד החיוב החודשי הקבוע, למעט במקרה בו ההצטרפות לשירות נעשתה 24 שעות לפני מועד החיוב הקבוע. במקרה זה, החיוב הראשון בגין ההצטרפות לשירות יתבצע במועד החיוב החודשי הבא.
  • 6.3. במקרה של הנפקת כרטיס חלופי בגין אובדן, גניבה ו/או שדרוג (להלן:"הכרטיס החדש"), יצורף כרטיס חדש זה לשירות באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי הצטרפותך.
  חזור למעלה
 7. אחריות:

  • 7.1. ידוע לך והינך מסכים באישורך את תנאי הסכם זה, כי בחינת טיב העמותות אליהן מועברות התרומות והספקת הקבלות בגין התרומות אינה באחריות max וכי max איננה בוחנת את טיב העמותות.
  • 7.2. הינך פוטר, באישורך את תנאי הסכם זה, את max מכל טענה מכל מין וסוג שהוא בגין נזקים, הפסדים, או הוצאות שייגרמו לך כתוצאה מהעברת כספי התרומות לעמותות בהתאם להסכם זה.
  • 7.3. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי max משמשת כמקשרת בלבד, בינך לבין העמותה שאליה בחרת להעביר את תרומתך, באמצעות עמותת עיגול לטובה, וכי כל בירור בעניין התרומה, לרבות בגין הנפקת קבלה, יתבצע ישירות עם העמותה שאליה הועברה התרומה או עם עמותת עיגול לטובה.
  • 7.4. כמו כן יצוין כי max אינה אחראית ליידע אותך בכל הנוגע לסטטוס העמותות המאושרות, לרבות דירוג ו/או הסרה מרשימת העמותות המאושרות. רשימת העמותות המאושרות תופיע באתר max ובאתר עיגול לטובה והיא עשויה להתעדכן מעת לעת.
  • 7.5. דפי הפירוט החודשיים שיונפקו לך מהווים אישור להעברת התרומה לעיגול לטובה אך לא מהווים קבלה לצרכי זיכוי מס. עמותת עיגול לטובה תדאג להנפקת קבלות עבורך מן העמותות המאושרות אליהן תועבר תרומתך רק על פי דרישה נפרדת ומפורטת ממך אל עמותת עיגול לטובה. לשם הנפקת קבלה/קבלות בהתאם לדרישתך, תעביר max לעמותת עיגול לטובה ולעמותות המאושרות את פרטי ההתקשרות עימך (שם, ת.ז., טלפון, סכום תרומה וכתובת בלבד) ופירוט התרומות בגינן נדרשת הקבלה/ות. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי max אינה אחראית על הנפקת קבלות ו/או על הנפקתן על ידי עמותת עיגול לטובה או על ידי העמותות המאושרות ובגין זיכוי המס בגינן וכי האחריות הבלעדית לאמור הינה של עיגול לטובה ו/או של העמותות המאושרות בלבד.
  • 7.6. max שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שירות אלו, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.
  חזור למעלה
 8. הפסקת השירות:

  • 8.1. הינך רשאי להפסיק את ההצטרפות לשירות באמצעות שירות הלקוחות ו/או אתר האינטרנט, בכל מועד וזמן, בכפוף לאמור בהוראות סעיף ‎5 לעיל.
  • 8.2. במקרה של ביטול ו/או חסימת כרטיס אשראי יופסק השירות באופן אוטומטי, על פי שיקול דעתה של max.
  • 8.3. max תהיה רשאית להפסיק את השירות בהודעה מראש.
  • 8.4. במקרה של הפסקת השירות, max תפסיק לחייב ו/או לזכות אותך בגין ההפרש שבין סכום העסקה לבין השקל הקרוב כלפי מעלה, בגין עסקות שנקלטו במערכות max לאחר מועד החיוב החודשי האחרון שלך.
  חזור למעלה
 9. סמכות שיפוט וברירת דין:

  בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים תהא סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד והדין שיחול הינו הדין הישראלי בלבד.

  חזור למעלה
 10. הסכמה:

  הנני מסכים להוראות תנאי הצטרפות אלו.

  חזור למעלה
*לשון זכר, כמוה כלשון נקבה.