max - עיגול ותרומה לטובה | max
Skip Navigation Links דף הבית חץ בניתוב עיגול ותרומה לטובה

עיגול ותרומה לטובה

 
לקוח נכבד,
max ועיגול לטובה מודות לך על רצונך להצטרף לשירות "עיגול ותרומה לטובה".

עיגול ותרומה לטובה הינו שירות בו מעגלים את סכום העסקה ותורמים לעמותות נבחרות.* אופן התרומה יתבצע על דרך של עיגול סכום העסקה שמתבצעת בכרטיס האשראי של max כלפי מעלה, לשקל הקרוב.**
כך למשל, אם ביצעת עסקה בסך 75.10 ₪, תעוגל העסקה לסכום של 76.00 ₪ ו- 0.90 ₪ יועבר כסכום חיוב לתרומה לעמותות על פי בחירתך.

עמותת עיגול לטובה תדאג להעביר את כספי התרומה לעמותות שבחרת.

עיגול לטובה
יש למלא את הפרטים הבאים:
?
   
  סוג התעודה המזהה - ת.ז, דרכון, או ח.פ  
   
?
   
  מספר ת.ז/דרכון/ח.פ עד 9 ספרות, כולל ספרת ביקורת. עבור דרכון יש למלא ספרות בלבד, ללא אותיות.  
   
?
   
  הזן 16 ספרות של כרטיס האשראי שברשותך.  
   
?
   
 
3 הספרות האחרונות בגב הכרטיס שלך.
 
   
/ ?
   
  יש למלא את תוקף הכרטיס כפי שמצוין על גבי הכרטיס - חודש ושנה.  
   

** max תחייב את כרטיסי האשראי של max שבחרת לצרף לשירות, באופן שבו סכום החיוב יועבר כתרומה לעמותה מסוימת או עמותות מסוימות, אשר אושרו על ידי עמותת עיגול לטובה ובכפוף לבחירתך*השירות אינו חל בגין עסקות מתמשכות (רגילות או קרדיט). עסקות צמודות למדד/דולר/לכל מט"ח שהוא, במקרים של הנחות מועדון/עסקת נקודות*התרומה תתבצע רק עבור עסקת המקור ללא התחשבנות בנקודות/בהנחת המועדון, אלא אם נקבע אחרת מראש ובכתב, בכל מקרה השירות לא חל על מוצרי אשראי כגון הלוואות *בכפוף לתנאי הסכם השירות.